เผยเเพร่ผลงานวิชาการ เรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาห้องเรียนอาชีพเพื่อเสริมสร้างทักษะอาชีพเเละเพิ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการปง

Read more

เผยเเพร่ ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการเเบบบูรณาการกับสถานประกอบการเเละชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามหลักเกณฑ์มาตราฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเเละการจัดการปง

Read more