ข้อมูลสถานศึกษา

ประวัติความเป็นมา

วิทยาลัยการอาชีพปง สถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดพะเยา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิทยาลัยระดับอำเภอ โดยกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น สอดคล้องเพียงพอแก่ความต้องการของประชาชนในชนบท และความต้องการของตลาดแรงงานในท้องถิ่น รวมทั้งก้าวทันต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมส่วนรวมของประเทศ จึงจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปงขึ้น เพื่อจัดการศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพทุกระดับและประเภทวิชาที่ขาดแคลนอันเป็นการเสริมสร้างและพัฒนากำลังคนของประเทศไทยให้มีคุณภาพในการประกอบอาชีพ และมีคุณภาพที่ดีขึ้น         

จากนโยบายของรัฐบาลดังกล่าว วิทยาลัยการอาชีพปง จัดตั้ง และเริ่มเปิดการเรียนการสอน เมื่อปีพุทธศักราช 2542 โดยใช้ชื่อว่า “วิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาเขตปง” ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ในการใช้พื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตามประกาศของกรมป่าไม้ ฉบับที่ 27,28/2541 เรื่องการกำหนดบริเวณพื้นที่ให้ส่วนราชการนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา รวมพื้นที่ทั้งสิ้น 313 ไร่ ในการก่อสร้างวิทยาลัยการอาชีพปง ต่อมาในปี พ.ศ.2545  ได้ขอขยายพื้นที่จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพปง เพิ่มอีก 1 งาน 50 ตารางวา รวมเป็นพื้นที่ทั้งสิ้น 313 ไร่ 1 งาน 50 ตารางวา ต่อมาได้รับการยกฐานะจากวิทยาลัยเทคนิคพะเยา วิทยาเขตปง เปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง” เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2551

ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เห็นสมควรให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปลี่ยนชื่อสถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนตามความเชี่ยวชาญ และบทบาทภารกิจของสถานศึกษา ทั้งเพื่อให้สามารถจัดการอาชีวศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เน้นการพัฒนาคุณภาพในด้านทักษะฝีมือเพื่อให้ตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ จึงให้เปลี่ยนชื่อวิทยาลัยในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 จากเดิม ชื่อวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง เปลี่ยนชื่อเป็น วิทยาลัยการอาชีพปง

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ ฯลฯ

ปรัชญา

“มีวินัย ใฝ่คุณธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยการอาชีพปง มุ่งผลิตคนดีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการท้องถิ่นและสังคม

พันธกิจ

  1. พัฒนาหลักสูตร และการจัดการศึกษาด้านวิชาชีพ ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยี
    เพื่อรองรับความต้องการของสังคมสู่ประชาคมอาเซียน
  2. ให้บริการด้านวิชาการ ด้านวิชาชีพ แก่ชุมชนและสังคม
  3. ผลิตนักเรียนนักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ คุณธรรม จริยธรรม และให้นักเรียนนักศึกษามีจิตสำนึกเสียสละ รับใช้สังคม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้สำเร็จอาชีวศึกษา และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ
  4. สนับสนุนวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และนำผลการวิจัยนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ มาประยุกต์ใช้ให้เกิดคุณค่าต่อสังคม
  5. สนับสนุน และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
  6. สร้างศูนย์การเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขึ้นภายในสถานศึกษาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และศึกษาดูงานสำหรับผู้เรียนและประชาชนทั่วไป

เอกลักษณ์

“สถานศึกษาพอเพียง”

อัตลักษณ์

“เป็นคนดี มีชีวิตพอเพียง”

สีประจำวิทยาลัยฯ : สีม่วง สีชมพู

ต้นไม้ประจำวิทยาลัยฯ : ต้นสารภี