ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยการอาชีพปง ได้ทำการเปิดสอนโดยมีหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาช่างยนต์
 2. สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
 3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 4. สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
 5. สาขาวิชาช่างเชื่อม

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการบัญชี

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

1. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม จำนวน 5 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
 2. สาขาวิชาไฟฟ้า
 3. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
 4. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
 5. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
 6. ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ จำนวน 1 สาขาวิชา
 7. สาขาวิชาการบัญชี
 8. 2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา
 9. สาขาวิชาการบัญชี

2. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาการบัญชี

3. ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน 1 สาขาวิชา

 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น