ติดต่อเรา

เลขที่ ๑๓๕ หมู่ ๖ ตำบลนาปรัง อำเภอปง จังหวัดพะเยา ๕๖๑๔๐

โทรศัพท์ : ๐-๕๔๔๓-๐๙๘๒, ๐-๘๐๐๑-๐๗๒๑๙   โทรสาร : ๐-๕๔๔๓-๐๙๘๓ 

Website : https://www.pong.ac.th

Facebook : วิทยาลัยการอาชีพปง