ข้อมูลอาคารสถานที่

สถานศึกษาดำเนินการพัฒนาและดูแลสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ แหล่งการเรียนรู้ อาคารปฏิบัติงาน และสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความพร้อม และเพียงพอต่อการใช้งานของผู้เรียน หรือผู้รับบริการ เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ สอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษา

แผนผังภายในวิทยาลัยฯ

สภาพชุมชน

วิทยาลัยการอาชีพปง ตั้งอยู่ในอำเภอปง จังหวัดพะเยา ซึ่งมีสภาพชุมชนโดยสังเขปดังนี้

ทิศเหนือ มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอจุนและอำเภอเชียงคำ

ทิศตะวันออก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอสองแควและอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ทิศใต้ มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน และอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา

ทิศตะวันตก มีพื้นที่ติดต่อกับอำเภอดอกคำใต้และอำเภอจุน

ซึ่งสภาพชุมชนจะมีทั้งชุมชนที่อาศัยอยู่บนพื้นราบ และชุมชนที่อาศัยอยู่บนภูเขา

สภาพเศรษฐกิจ

โดยส่วนใหญ่ประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น ไร่ข้าวโพด สวนยางพารา ทำนา ไร่ยาสูบ รวมทั้งสวนผลไม้ เช่น เงาะ ลำไย ลิ้นจี่ มะขามหวาน มะม่วง เป็นต้น

สภาพสังคม

สภาพสังคมเป็นลักษณะการอยู่รวมกันของชุมชนหลายเผ่าพันธ์มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจะเป็น ม้ง อิ้วเมี่ยน และคนพื้นเมือง ซึ่งต่างก็มีวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีของตนเอง แต่ก็สามารถอาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข