ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน ๒ อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพปง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษสอน จำนวน ๒ อัตรา

👉 ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

✅ ครูพิเศษสอน ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ อัตรา

✅ ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จำนวน ๑ อัตรา

👉 อัตราค่าตอบแทน ๙,๐๐๐ บาท/เดือน และมีค่าครองชีพ

👉คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร

📝 ครูพิเศษสอน สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

(เอกสารหมายเลข ๑)

📝 ครูพิเศษสอน ประเภทวิชาสามัญ เอกภาษาอังกฤษ

(เอกสารหมายเลข ๒)

หากมีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาดังกล่าว จะได้รับการพิจารณา

เป็นพิเศษ โดยมีแฟ้มสะสมผลงานเป็นหลักฐาน

**หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

1️.รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป

2️.ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎหมาย ก.พ. ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๓๕) ซึ่งออกไม่เกิน ๖ เดือน นับตั้งแต่ตรวจร่างกาย จากสถานพยาบาลของรัฐ จำนวน ๑ ฉบับ

3️.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

4️.สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

5️.สำเนาเอกสารหลักฐานแสดงผลการเรียน (Transcript) และหนังสือรับรองคุณวุฒิการศึกษา (พร้อมฉบับจริง) จำนวน ๑ ฉบับ

6️.สำเนาปริญญาบัตร (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

7️.หนังสือรับรองการฝึกงาน (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

8️.สำเนาหนังสือผ่านการเกณฑ์ทหาร ใบ สด.๙ (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

9️.สำเนาหลักฐานอื่นๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน ๑ ฉบับ

1️0.สำเนาใบอนุญาตปฏิบัติการสอนของครุสภา หรือหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือใบประกอบวิชาชีพครู (ถ้ามี) จำนวน ๑ ฉบับ

1️1.ค่าธรรมเนียมสมัครสอบ ๕๐ บาท

👉 รับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ (#ในเวลาราชการ)

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. สมัครได้ ๒ ช่องทาง ดังนี้

– สมัครด้วยตนเอง ณ ห้องงานบุคลากร อาคารศูนย์วิทยบริการ ชั้น ๑ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการปง

– สมัครทางไปรษณีย์ โดย โหลดใบสมัครงานตามลิงค์ และปริ้นส์ใบสมัคร (ให้กรอกด้วยลายมือตัวบรรจง) /ติดรูปถ่ายให้เรียบร้อย/แนบเอกสารตามประกาศ /ค่าสมัคร วิทยาลัยฯ จะจัดส่งบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ และใบเสร็จส่งกลับ (เขียนหน้าซองถึง ผู้อำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพปง ๑๓๕ ม.๖ ต.นาปรัง อ.ปง จ.พะเยา ๕๖๑๔๐ ซึ่งจะต้องประทับตราไปรษณีย์ภายในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕

#หากผู้สนใจสมัครทางไปรษณีย์_แต่ดำเนินการส่งเอกสารไม่ทัน_ให้ติดต่อ ๐๘๔-๘๐๙๓๖๓๓ ครูกฤษฎา หัวหน้างานบุคลากร

***ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕***

******วันสอบคัดเลือก ในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕********

ใบสมัครออนไลน์ : http://www.pongtechno.ac.th/web/?p=7358

รายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศรับสมัคร และใบสมัครงาน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *